Aktuality

Pozemkové spoločenstvo Urbáru Zábrež

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Všetkým vlastníkom

PSU   Zábrež

 

Výbor Pozemkového spoločenstva Urbáru Zábrež, Vás pozýva na riadne Valné zhromaždenie členov spoločenstva, ktoré sa uskutoční

dňa28. Augusta 2022 /Nedeľa/    o 14.00 hod. v Urbárnom dome v  Zábreži.

 

Program  Valného zhromaždenia: 

  1. Prezentácia účastníkov od 12.00 do 14.00 hod.
  2. Otvorenie – schválenie predsedajúceho Zhromaždenia,  určenie  zapisovateľa zápisnice, určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu  Zhromaždenia,  doplnenie
  4. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
  5. Správa mandátovej komisie
  6. Kontrola plnenia uznesenia z Valného zhromaždenia 08.2021
  7. Správa o činnosti výboru  spoločenstva za rok 2021
  8. Správa o finančnom hospodárení  spoločenstva za rok 2021 – ročná účtovná  uzávierka a jej schválenie,  výsledok hospodárenia za  rok 2021, návrh  na rozdelenie zisku
  9. Doplňujúce voľby orgánov spoločenstva, t,j,  / Dozorná rada/, predstavenie kandidátov
  10. Správa dozornej rady za rok 2021
  11. Príhovor Lesného odborného hospodára spoločenstva
  12. Doplnenie Stanov spoločenstva
  13. Rôzne
  14. Stanovisko, vyjadrenie členov spoločenstva na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve  s Oravsk. vodárenskou  spoločnosťou  o zriadení  vecného bremena pri uložení kanalizačného potrubia
  15. Správa volebnej komisie – výsledky volieb
  16. Plán práce na r. 2022
  17. Diskusia
  18. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
  19. Záver

Člen spoločenstva, ktorý sa nemôže zúčastniť zhromaždenia, môže  písomne splnomocniť inú osobu zastupovaním  jeho osoby na  zhromaždení  / Vzor splnomocnenia  je v prílohe pozvánky/  a je možne zaslať  ho aj na e- mail /.

Ak  na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods.2 , bude toto zasadnutie považované za prvú čiastkovú schôdzu. Ďalšia čiastková schôdza sa uskutoční  za rovnakých podmienok v novom termíne.

V prípade záujmu pracovať v orgánoch spoločenstva t.j.  dozorná rada, prosím o zaslanie prihlášky kandidáta, ktorá je  v prílohe pozvánky na hore uvedenú adresu., alebo email do 20.08.2022

 

Kontakt: 0915984952, Mišun Pavol, Predseda spoločenstva

email: psu@urbar-zabrez.sk                                                                    

 

V Oravskej Porube dňa:  24.07.2022